REGULAMIN

Ogólne Warunki Wynajmu i Świadczenia Usług

§1 Część Ogólna

 1. Podmiotem zarządzającym Przystanią Zbójna Góra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PRZYSTAŃ ZBÓJNA GÓRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą 02-579 Warszawa, ul. Kwiatowa 10 m. 2, dalej zwany „Wynajmującym”.

 2. Regulamin określa:
  – zasady współpracy pomiędzy Wynajmującym a każdą osobą dokonującą rezerwacji i wynajmującą Przystań Zbójna Góra, dalej zwaną „Najemcą”,
  – zasady świadczenia przez Wynajmującego usług na rzecz Najemcy,
  – zasady odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Przystani Zbójna Góra, tj. terenu przeznaczonego na imprezy plenerowe obejmującego 3 tyś m 2, mieszczącego się w Warszawie przy ul Cygańskiej 2, dalej zwanego „Przystanią Zbójna Góra”.

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie formularz rezerwacji/zlecenia, jak również poprzez przesłanie wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za udostępnienie Przystani Zbójna Góra. Dokonując rezerwacji Najemca akceptuje warunki Regulaminu.

 4. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie Przystani Zbójna Góra.

 5. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowe www.przystanzbojnagora.pl/regulamin oraz w miejscu prowadzenia działalności w Warszawie przy ul. Cygańskiej 2

§2 Zasady Rezerwacji

 1. Przystań Zbójna Góra wynajmowana jest na czas określony formularzu rezerwacji/zlecenia.

 2. W przypadku, gdy czas wynajmu nie został określony w formularzu rezerwacji/zamówienia przyjmuje się, że Przystań Zbójna Góra została wynajęta na 24 godziny (1 dobę).

 3. Życzenie przedłużenia wynajmu poza okres wskazany w formularzu rezerwacji/zlecenia Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej 72 godziny przed upływem terminu wynajmu Przystani Zbójna Góra. Takie życzenie powinno być zgłoszone Wynajmującemu, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłoszenie nie wiąże Wynajmującego. Wynajmujący uwzględni życzenie przedłużenia okresu wynajmu w miarę posiadanych możliwości.

 4. Przebywanie na terenie Przystani Zbójna Góra, pozostawienie rzeczy lub niezwrócenie kluczy do magazynu ponad czas określony w formularzu rezerwacji/zamówienia jest traktowane jako przedłużenie okresu wynajmu na kolejną dobę.

 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu wynajmu Przystani Zbójna Góra w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres wynajmu.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania przy rozpoczęciu okresu wynajmu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania kaucji gotówkowej w wysokości stanowiących 50% kosztów wynajmu Przystani Zbójna Góra określonych w zaakceptowanym przez Najemcę kosztorysie.

 7. Najemca uprawniony jest do zmiany terminu rezerwacji najpóźniej na 72 godzin przed rozpoczęciem okresu wynajmu pod warunkiem dysponowania przez Wynajmującego wolnymi terminami.

 8. Rezerwacji można dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 9. Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacji/zamówienia określającego termin wynajmu, czas jego trwania, cel wynajmu oraz szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wynajmującego na rzecz Najemcy. Koszt wynajmu określony będzie w kosztorysie, który Wynajmujący dostarczy Najemcy wraz
  z formularzem rezerwacji/zamówienia. Podpisanie przez Najemcę formularza rezerwacji/zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Najemcę kosztów przedstawionych w kosztorysie.

 10. Wypełniony formularz rezerwacji powinien zostać dostarczony Wynajmującemu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej lub przesłany pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Rezerwacja zostaje dokonana po przesłaniu Najemcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji.

 11. Najemca zobowiązuje się uiścić wszelkie płatności na rzecz Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania od Wynajmującego faktury.

§3 Korzystanie z Przystani Zbójna Góra

 1. Najemca jest uprawniony i zobowiązany do używania Przystani Zbójna Góra wyłącznie w celu przygotowania i przeprowadzenia imprezy określonej w formularzu rezerwacji/zamówienia.

 2. Bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej, Najemca nie jest uprawniony do zmiany celu wynajmu Przystani Zbójna Góra.

 3. Najemca zobowiązany jest do używania Przystani Zbójna Góra w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Najemca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się stanem technicznym i stanem prawnym Przedmiotu Najmu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

 5. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zmianach dotyczących organizacji planowanej imprezy.

 6. Najemca jest zobowiązany, wyłącznie we własnym zakresie, do spełnienia wszelkich przewidzianych przepisami prawa warunków oraz uzyskania wszelkich zgód, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji niezbędnych dla organizacji danej imprezy.

 7. Wszelkie zmiany, przeróbki, prace adaptacyjne ingerujące w organizację przestrzeni, konstrukcję lub instalacje znajdujące się w Przystani Zbójna Góra mogą być wykonywane za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest przeprowadzić takie prace w sposób bezpieczny i w zgodzie z obowiązującym prawem, przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Wszelkie prace adaptacyjne (w tym ulepszenia) Najemca prowadzi na swój koszt i na własne ryzyko.

 8. Na wniosek Najemcy Wynajmujący może zwolnić Najemcę z obowiązku przywrócenia Przystani Zbójna Góra do stanu poprzedniego, poprzez pozostawienie określonych zmian/przeróbek/ulepszeń. W takim wypadku Najemca nie może żądać od Wynajmującego zwrotu kosztów poniesionych na dokonanie tych zmian/przeróbek/ulepszeń.

 9. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Przystani Zbójna Góra pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania dzieci.

 10. Wynajmujący nie akceptuje obecność zwierząt na terenie Przystani Zbójna Góra. W wyjątkowych okolicznościach zwierzęta mogą przebywać na terenie Przystani Zbójna Góra po wyrażeniu zgody przez Wynajmującego. Jednakże każdorazowo właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości Przystani Zbójna Góra i jej personelu. Najemca ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Przystani Zbójna Góra a także w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

 11. W Przystani Zbójna Góra nie można przechowywać i przetrzymywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

 12. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie na terenie Przystani Zbójna Góra otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, z wyłączeniem wyznaczonych przez Wynajmującego do tego celu miejsc.

 13. Najemca ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych a w przypadku używania otwartego ognia (palenie ognisk, grilla, etc.) również bezpieczeństwo pożarowe.

 14. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do dokonywania kontroli sposobu korzystania z Przystani Zbójna Góra przez Najemcę bez konieczności uzyskiwania zgody Najemcy. Kontrola obejmuje w szczególności wstęp do wszelkich pomieszczeń oraz dostęp do wszelkich urządzeń, których używa Najemca. W miarę możliwości Wynajmujący zobowiązuje się przeprowadzić kontrolę w sposób niezakłócający korzystania z Przystani Zbójna Góra przez Najemcę.

 15. Bez pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może oddać Przystani Zbójna Góra lub jakiejkolwiek jej części w podnajem, poddzierżawę lub do nieodpłatne używanie osobie trzeciej.

 16. W przypadku ewentualnego uszkodzenia czy zniszczenia przez Najemcę sprzętu i/lub urządzeń stanowiących wyposażenie Przystani Zbójna Góra w czasie okresu wynajmu, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego o zaistniałej szkodzie. Po sporządzeniu przez Strony protokołu określającego charakter i stopień uszkodzenia, Najemca zobowiązuje się pokryć Wynajmującemu udokumentowane szkody wynikające z działania bądź zaniechania Najemcy w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia protokołu.

§4 Obowiązki Najemcy

Najemca zobowiązuje się do:

§5 Odpowiedzialność

 1. Najemca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w Przystani Zbójna Góra w okresie wynajmu oraz za wszelkiego rodzaju szkody, uszkodzenia i/lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie Przystani Zbójna Góra powstałe z jego winy lub z winy jakichkolwiek osób przebywających na terenie Przystani Zbójna Góra za jego wiedzą. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Najemcy za wyrządzone szkody po opuszczeniu przez niego Przystani Zbójna Góra.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Przystani Zbójna Góra.
 3. Najemca odpowiada za działania i zaniechania wszystkich osób przebywających za jego wiedzą na terenie Przystani Zbójna Góra jak za własne działania i zaniechania.
 4. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Przystani Zbójna Góra bez wymaganych prawem zgód, zezwoleń, koncesji, o których mowa w §3 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność Wynajmującego jest ograniczona do strat poniesionych przez Najemcę w wyniku działań podjętych przez Wynajmującego i nie obejmuje utraconych korzyści.
 6. W przypadku podniesienia przez osobę trzecią wobec Wynajmującego roszczeń z tytułu szkód powstałych w związku z udostępnieniem przez Wynajmującego Przystani Zbójna Góra Najemcy, Najemca
  zobowiązuje się do zaspokojenia takich roszczeń i poinformowania Wynajmującego o sposobie ich zaspokojenia. W żadnym razie Wynajmujący nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania ani innego rodzaju płatności związanych z tymi roszczeniami. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich czy wyrządzenia im jakichkolwiek krzywd i/lub szkód, które mogą wyniknąć w czasie korzystania i/lub w związku z korzystaniem przez Najemcę z Przystani Zbójna Góra. Najemca będzie zobowiązany do przejęcia i zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w taki sposób, by zwolnić Wynajmującego z odpowiedzialności i obowiązku ich zaspokojenia. § 6. Siła Wyższa
 7. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest wynikiem działania Siły Wyższej o ile Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu Siły Wyższej nie później niż w terminie 3 dni od jej wystąpienia.
 8. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu Siła Wyższa oznacza wydarzenie nagłe, nieprzewidywalne, występujące po podpisaniu przez obie Strony formularza rezerwacji/zamówienia, będące poza kontrolą Strony powołującej się na działanie Siły Wyższej, którego Strona ta nie mogła, przy zachowaniu należytej staranności, przewidzieć, ani któremu nie mogła zapobiec, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przez tę Stronę jej obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, nieobejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony. Takie wydarzenia mogą obejmować w szczególności: burze, wyładowania atmosferyczne, huragany, wojny, rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu oraz oficjalne decyzje organów władzy i administracji państwowej.
 9. Jeśli wykonanie części lub całości jakiegokolwiek zobowiązania w ramach niniejszego Regulaminu jest opóźnione z powodu Siły Wyższej w okresie przekraczającym 1 (słownie: jeden) tydzień, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki świadczenia usług przez Wynajmującego.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty pozostawione w Przystani Zbójna Góra przez Najemcę i/lub jego gości, będą odesłane na wskazany przez Najemcę adres na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Najemcy dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Wynajmujący przechowa te przedmioty na koszt Najemcy przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Wynajmującego. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§8 Reklamacje

 1. Najemca ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług przez Wynajmującego.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są osobiście w biurze Wynajmującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych Przystań Zbójna Góra Sp. z o.o. adres 02-579 Warszawa, ul. Kwiatowa 10 m.2
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 603336035
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z postanowieniami instrukcji archiwalnej Przystań Zbójna Góra Sp. z o.o.
 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy innych właściwych ustaw.
 3. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Wynajmującego dla potrzeb niezbędnych do korzystania przez Najemcę z Przystani Zbójna Góra i/lub świadczenia usług na rzecz Najemcy przez Wynajmującego. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Układ niniejszego Regulaminu ma charakter wyłącznie porządkowy i nie może stanowić podstawy do jego interpretacji.
 5. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe zapisy Regulaminu pozostają ważne i w mocy. Wynajmujący zastąpi nieważne postanowienia nowymi, które zostaną sporządzone zgodnie z intencjami wyrażonymi w nieważnym postanowieniu.
 6. Wszelkie spory mogące powstać w związku ze świadczeniem usług przez Wynajmującego na rzecz Najemcy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
PRZYSTAŃ ZBÓJNA GÓRA